Fabulace na půdě poslanecké sněmovny „novela zákona o finanční kontrole je imperativ ve vztahu k Evropské komisi“.

Evropská komise nám prý nařizuje přijmout vládní návrh novely zákona o finanční kontrole. Je tomu opravdu tak, nebo jde o fabulaci politiků a úředníků?

Publikováno: 04.1.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Boj proti korupci Články, komentáře a prohlášení Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

V pátek 7. prosince 2012 schválili poslanci ve třetím čtení vládní návrh novely zákona o finanční kontrole.

Ministr financí Miroslav Kalousek na úvod projednání uvedl:

„Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych požádal o schválení novely zákona o finanční kontrole. Jsem si vědom toho, že novela je pouze polovičatým krokem té ambice, kterou chceme naplnit, o finanční kontrole, a upřímně řečeno, kdyby doba vymknuta z kloubů nešílela, tak bych byl ochoten přijmout i argument, že než dělat dva kroky po sobě, udělejme radši jeden.  Nicméně bohužel během projednávání se přijetí této novely stalo mimořádně naléhavým imperativem pro Českou republiku“

Podle ministra financí nám tedy Evropská komise nařizuje přijmout ministerskou novelu. Bohužel je však jeho tvrzení v rozporu s doporučením Evropského účetního dvora, který konstatoval závažné selhání ministerstva financí při auditu strukturálních fondů. Hlavní chyby vidí auditoři EUD v nejasných formulacích současného zákona a pokynu ministerstva financí na zastavení přípravy Zákona o řídícím a kontrolním systému veřejné správy.  (Více v našem článku)

Níže uvádíme důvody, které ministr financí uvedl při projednávání novely na půdě sněmovny:

 • „tato novela naplňuje článek 3 směrnice (směrnici o požadavcích na rozpočtové rámce členských států) a my jsme pod mimořádně přísnou kontrolou Evropské komise, zda právě v oblasti auditu naplňujeme směrnici i požadavky.“
 • „tato novela je domluvena a schválena v tzv. akčním plánu, který Evropská komise dala České republice jako podmínku k obnovení čerpání strukturálních fondů s tím, že to je jeden z velmi důležitých bodů tohoto akčního plánu, a zavázali jsme se, že novela bude schválena do konce roku. Pokud by se tak nestalo, tak bychom onen akční plán nesplnili a vystavili se rizikům v důsledku čerpání.“
 • „Ministerstvo financí – jakkoliv nemohu říct, že bych z toho byl šťasten, ale opět to byl imperativní požadavek Evropské komise, který chce skončit s auditem evropských fondů s tzv. přenesenou působností a jsme povinni od 1. 1. 2013 auditovat centrálně pod Ministerstvem financí, tak samozřejmě technické i organizační práce, které probíhají na Ministerstvu financí, jsou opřeny o tuto novelu. Pokud by nebyla schválena, pokračoval by systém duplicit vykonávaných kontrol, výkon dvojího režimu pro kontrolu národních finančních prostředků, zejména by tedy došlo k nedodržení článku 3 směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce a technické organizační procesy na Ministerstvu financí by byly zkomplikovány způsobem, který by mně neumožnil vykonávat efektivně onen centrální audit. Proto si skutečně naléhavě dovoluji požádat o schválení této novely s vědomím a s uznáním celé řady připomínek relevantních a pravdivých, že tato novela nenaplňuje a neobsahuje celou řadu cílů, která by definitivní efektivní kontrola měla mít.“ 

V článku 3 zmíněné směrnice, kterou je ze strany ministerstva financí zdůvodňována nezbytnost vládní novely je uvedeno:

„Pokud jde o vnitrostátní systémy veřejných účtů, v členských státech fungují systémy veřejných účtů, které komplexně a konzistentně pokrývají všechny subsektory sektoru vládních institucí a obsahují informace potřebné k vypracování akruálních údajů pro sestavení údajů založených na standardu ESA 95. Uvedené systémy veřejných účtů podléhají vnitřní kontrole a nezávislému auditu.“ (Obsah celé směrnice: Příloha)

Pokud si přečteme text vládní novely a zamyslíme nad zdůvodněním ministra financí, bohužel můžeme dojít k následujícímu závěru.

 • Ministr financí dle vlastních slov ví o tom, že je novela nekvalitní.
 • Novela je v rozporu s mezinárodními standardy a doporučovaným modelem Evropské komise pro nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému. (Více v našem článku)
 • Ministerstvo financí samo audit strukturálních fondů vykonávat může a vykonává již od začátku programovacího období. Bohužel decentralizovaný systém auditu, který schválil ministr Kalousek dle výroční zprávy EUD fatálně selhal. Příčina je zřejmá, nedostatečná funkční nezávislost interních auditorů a auditorů rušených pověřených auditních subjektů. Tu bohužel ministerská novela vůbec neřeší.
 • Novela neřeší závislost ministerstva při výkonu auditu strukturálních fondů, protože MF zastává a i nadále bude zastávat funkci certifikátora i auditora.
 • Novela věcně neřeší požadavek směrnice o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Účty už mnoho let podléhají:
  • vnitřní kontrole ze strany řídících orgánů a jejich interního auditu,
  • nezávislému auditu ze strany NKÚ. Právě NKÚ je jedním z mála subjektů, odhalují nesrovnalosti jak v evropských projektech, tak v národních dotačních titulech.

Co tedy říci na závěr? Ví o tom všem ministr financí a fabuluje na půdě poslanecké sněmovny? Nebo ministra uvádějí úředníci ministerstva financí v omyl? Tak jako tak škody za špatné nastavení vnitřního řídicího systému v současném zákoně o finanční kontrole vidíme v různých kauzách zneužívání veřejných rozpočtů dnes a denně. A změny k lepšímu se bohužel prozatím nedočkáme, ba naopak. Parlamentem bude protlačena další defragmentace vnitřního kontrolního systému a tak bude zneužívání veřejných rozpočtu nadále pokračovat ve stejném duchu jako doposud. Nově však bude zneužívání ve větší míře pod laskavým dohledem finanční správy podřízené ministrovi financí.