Zatmění mysli náměstka ministra financí

Náměstek ministra financí Miroslav Matej byl pozván na kobereček Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Na zasedání, které se uskutečnilo 26. listopadu v Bruselu, musel vysvětlovat nesrovnalosti v čerpání evropských dotací. Problémy s financováním zjistila už dříve Evropské komise a Evropský účetní dvůr.

Publikováno: 05.1.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Boj proti korupci Články, komentáře a prohlášení Evropská unie Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

V plénu výboru se hovořilo také o opatřeních, která mají zmíněným finančním problémům předcházet. Náměstek Matej v této souvislosti překvapivě uvedl, že platný zákon o finanční kontrole se implementace fondů Evropské unie v žádném svém aspektu netýká. Příslušnou regulační funkci tak prý až na drobné výjimky plní evropské předpisy. Vyvstává tak otázka, jestli náměstka Mateje nepostihlo zatmění mysli.

 

 Stenozáznam projevu náměstka ministra financí na půdě Evropského parlamentu:

„Co se týče zákona o finanční kontroly paní poslankyně Češková, zákon o finanční kontrole resp. o řídícím a kontrolním systému veřejné správy, je pravdou, že v minulosti se připravoval zcela nový zákon. V současné době je ve třetím čtení Parlamentu české republiky novela tohoto zákona. Nicméně tady bych chtěl říci, že zákon o finanční kontrole se v žádném případě a v žádném svém aspektu netýká implementace fondů EU. Týká se spíš nastavení toho systému finanční kontroly na národní úrovni, kde v podstatě je identifikován auditní orgán jakožto instituce nebo organizace jako orgán, který má pravomoc vykonávat audit strukturálních fondů. Nicméně to je jenom podpůrný argument, protože jeho hlavní práva a povinnosti vyplývají ze sekundární legislativy Evropské unie z nařízení.“

Evropská legislativa, kterou má na mysli náměstek Matej, upravuje především vztahy mezi Evropskou unií a členskými státy. Obsahuje velké množství právních norem, které nemají tzv. přímý účinek. Přímý účinek přísluší takové právní normě evropského původu, které se mohou dovolávat jednotlivé fyzické a právnické osoby, aniž by pro realizaci jejich práv a povinností byl potřeba prováděcí národní předpis. Předmětná evropská právní úprava také dokonce předpokládá, že národní orgány budou postupovat v souladu s národními právními předpisy, případně si nezbytné normy vytvoří (půjde např. o procesní úpravu finanční kontroly – kontroly na místě).

Zákon o finanční kontrole upravuje postupy pro kontrolu vynakládání veřejných financí. Parlament jej schválil jako tzv. předvstupní zákon. Česká republika byla totiž jasným kandidátem pro finanční pomoc ze strukturálních fondů. Evropská unie však vyžadovala záruky, že s jejími penězi bude nakládáno hospodárně, účelně a efektivně. Takové základní mechanismy měl nastavit právě zákon o finanční kontrole. Šlo zejména o zavedení řídící kontroly a interního auditu.

Náměstek Matej také možná zapomněl, jak probíhá proces financování z evropských fondů. U projektů se totiž uplatňuje tzv. předfinancování ze státního rozpočtu. Teprve poté proplácí Evropská unie přislíbenou částku do státního rozpočtu. Projekt tedy hradíme nejprve sami z vlastních kapes. Hospodaření s našimi penězi je především naší odpovědností, případně naší hloupostí, pokud je rozkutálíme. Evropská unie nám to příliš vyčítat nebude. Peníze na takto prošustrovaný projekt však neproplatí. Je tedy zásadní, abychom si sami stanovili nástroje, která nám umožní si finance ohlídat.

Dá se obecně říci, že evropská pravidla vymezují určitý rámec jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni členského státu, v němž poskytování finančních prostředků probíhá. Stanoví především subjekty tohoto procesu a definují jim určité role. Národní pravidla pak zejména určují konkrétní nástroje a postupy, které výše uvedené subjekty v rámci dotačních procesů uplatňují (ať už ohledně rozhodování o žádostech o dotace, proplácení dotací, správu odvodů a souvisejících kontrol či auditů). Umožňují také vytvářet příznivé prostředí, kam je možné bez větších obav evropské peníze alokovat. Je patrné, že v rámci celého procesu implementace evropských fondů se uplatní současně evropská i národní pravidla – tedy i zákon o finanční kontrole.

Tento zákon však již dávno nedrží krok s požadavky doby. Kontrolní mechanismy nejsou adekvátní současným složitým finančním vztahům. Připravovaná novela je jen neúčinnou a nesystémovou záplatou. Nesleduje naše závazky vůči Evropské unii, ani trendy v oblasti Public internal control a mezinárodní „dobré praxi“. K novele se negativně postavila jak odborná veřejnost, tak Legislativní rada vlády nebo kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Proto je nutné i v souvislosti s evropskými fondy přijmout novou kvalitní právní úpravu, která zaručí, že veřejné finance (české i evropské) budou pod kontrolou.

Vzhledem k vánoční době by se náměstek Matej mohl inspirovat i v duchovní literatuře. V Lukášově evangeliu se totiž praví, že nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno roztrhne měchy a vyteče a měchy přijdou nazmar. Tato stará moudrost se dá použít i v dnešních poměrech evropských fondů: Evropská unie určitě nebude chtít zbytečně nalévat peníze do českého rozpočtu, když ví, že tyto peníze dírami ve finanční kontrole protečou a bez účelu se propijí.

Postihlo tedy náměstka ministra financí Mateje zatmění mysli? Jak jinak si totiž vysvětlit, že takto mate poslance Evropského parlamentu…