V Liberci začala diskuse o návrzích zákonů o úřednících, které by se mohly stát

V Liberci se 25.2.2013 uskutečnil pracovní stůl, ke kterému pozval poslanec Parlamentu České republiky za Liberecko, Mgr. Václav Horáček, představitele neziskového sektoru, místních samospráv (starosty, politiky a úředníky), aby s nimi zahájil diskusi.

Publikováno: 29.3.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Média Státní služba

V současné době je připraven návrh zákona o státních úředních a také věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě.

„Domnívám se, že oba zákony se musí stát naší prioritou pro nadcházející období. Je proto třeba návrhy podrobně prodiskutovat se všemi, kterých se týkají, zajistit dostatečnou zpětnou vazbu a doplnit či upravit je tak, aby se jimi dosáhlo toho hlavního, co se od nich očekává – odluky úředníků od politiků, jejich nezávislosti, ale také odpovědnosti. Jsem přesvědčen o tom, že kvalitní zákony o úřednících jsou zásadním stavebním prvkem v boji proti korupci a klientelismu,“ říká v úvodu poslanec Mgr. Václav Horáček, který se na konci minulého roku stal předsedou Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Právě pod tento výbor zákony, které jsou v přípravě na Ministerstvu vnitra České republiky, spadá. 

Poslanec Václav Horáček se snaží k diskusi přistupovat jen s obecnými principy, které by zákony měly dodržovat a které jsou nezbytné k jejich smysluplné implementaci.   „V prvé řadě se musí jednat o systémové řešení, nikoli jen o aplikaci zákona na některé ad hoc situace,“ vysvětluje Horáček. Podle něj je v současné době potřeba soustředit se například na rozhodnutí, zda je v pořádku připravovat dva samostatné zákony o úřednících, nebo zda oba návrhy spojit do jednoho, a zda přijít jen se zákonem o státních úředních a zákon o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě ponechat v platném znění.

Poslanec Václav Horáček dnes na kulatém stolu v Liberci, který je prvním odborným setkáním nad tímto tématem, představil patero svých podnětů k připravovanému zákonu a k věcnému návrhu zákona, ke kterým chce vést diskusi.

1)    Navrhovaný zákon o státních úřednících a věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě musí být systémovým komplexním řešením problematiky úředníků. Mělo by se, mimo jiné rozhodnout, zda je správné řešit úředníky v České republice dvěma zákony, či zda se vrátit k myšlence jednoho zákona, ale také zda současná podoba zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy je dostačující vyhovující. V tomto případě je lepší projednávání zákona o několik měsíců protáhnout a návrh doplnit či upřesnit, než přijmout poloviční řešení.

2)    Musí se najít shoda v tom, zda zákony mají být koncipovány jako soukromoprávní vztah, nebo zda se mají úředníci stát veřejnoprávními zaměstnanci. Současný návrh zákona o státních úřednících vychází ze soukromoprávního vztahu úředníků. V této otázce nepanuje shoda ani mezi odborníky, či těmi, kdo se otázkou zákona o úřednících aktivně věnují a patří tak mezi zásadní, na něž by se měla v rámci diskusí najít odpověď. Zatímco soukromoprávní vztah staví úředníky na stejnou pozici jako zaměstnance v soukromém sektoru (a to s právy i povinnostmi, a také s odpovědností), veřejnoprávní statut dává úředníkům sice do jisté míry zvýhodněné postavení oproti jiným zaměstnancům, ale také na ně klade jiné nároky a z nich vyvozuje například jinou, vyšší zodpovědnost za rozhodnutí a činy.

3)    Zákony mají sloužit k zefektivnění práce úředníků, a tím nepřímo také k úbytku byrokracie. Návrhy by proto neměl obsahovat takové body, které administrativní zátěž pro občany nebo samotné úředníky zvyšují, nebo které znamenají nárůst počtu úřednických míst v České republice.

4)    Zákony musí jednoznačně a efektivně řešit otázku transparentních výběrových řízení na úřednické pozice, požadované kvalifikace, pravidla výběrových řízení, slučitelnosti funkcí například s výkonem politické moci a podobně.

5)    Zákony musí jednoznačně definovat transparentní hodnocení úředníků, způsob jejich odměňování, a to nejen ve výši platů, ale také v otázce odměn, kariérní řád, vzdělávání úředníků a další relevantní aspekty.

Všech těchto pět bodů je základním stavebním prvkem takového zákona či takových zákonů o úřednících, které bude skutečným prostředkem pro boj s korupcí a klientelismem. „Na politicích nezávislý úředník je nejlepší obranou proti prosazování cizích zájmů na úkor veřejných zájmů,“ shrnuje Václav Horáček.

Diskuse nad návrhem zákonů bude nyní pokračovat na několika fórech. Poslanec Mgr. Václav Horáček se obrátí na starosty a primátory města a obcí, ale také na různé asociace (např. SMO, SMS) s žádostí o dodání návrhů a podnětů k návrhům zákonů. Následně se v Parlamentu České republiky uskuteční další pracovní setkání, na které budou pozváni také představitelé Ministerstva vnitra České republiky, a kde již dojde k diskusi nad konkrétními návrhy na změny či doplnění zákonů.

Základní informace k pracovnímu kulatému stolu v Liberci

Základní myšlenkou pro uspořádání pracovního kulatého stolu nad návrhy zákonů o úřednících byla potřeba zpětné vazby od těch, kterých se zákony nejvíce dotknou – tedy od představitelů místních samospráv, ale také úředníků či odborníků. Pozváni proto byli starostové, představitelé místních samospráv a někteří další hosté, kteří v první části mohli představit své poznatky k návrhu, a v druhé části o návrhu a vlastních poznámkách diskutovali. Na závěr kulatého stolu došlo k vytvoření základních bodů, nad kterými je nutné v diskusi pokračovat a na které je třeba soustředit se při přípravě samotného zákona. Pracovní kulatý stůl pořádal poslanec PČR za Liberecko, Mgr. Václav Horáček, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Poděkování patří Statutárnímu městu Liberec, které poskytlo zasedací místnost v budově Nového magistrátu, kde se pracovní setkání uskutečnilo.

Účastníci pracovního kulatého stolu nad návrhem zákona o úřednících, Liberec, 25. února 2013:

– Výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech

– Tomáš Hájek starosta Poniklá,

– Josef Lukavec – starosta obce Velký Valtinov,

– Josef Horinka – starosta města Hrádek n. Nisou,

– Vladimír Mastník – starosta Lomnice nad Popelkou,

– Antonín Lízner – starosta Příšovic,

– Hana Moudrá – starostka České Lípy,

– Barbora Vítková – tajemnice Městského úřadu Nový Bor

– Marek Řeháček – tajemník Magistrátu statutárního města Jablonce nad Nisou,

– za statutární město Liberec pan náměstek primátorky Jiří Šolc,

– Lukáš Wagenknecht a Stanislav Klika za organizaci Good Governance, o. s.,

– Petr Bušanský – předseda regionální organizace TOP09 Liberec.

Celý text na stránkách www.parlamentnilisty.cz můžete nalézt zde.