Role interního auditu a výboru pro audit

V dnešním článku se pojďme blíže podívat na roli interního auditu a výboru pro audit při řádné správě společnosti. Celou situaci si pojďme ilustrovat na důvodech, které vedly ke vzniku interního auditu a následně výborů pro audit.

Publikováno: 06.12.2015

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Média Události Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

 

Vývoj interního auditu a jeho role

 

Počátek interního auditu sahá do období druhé světové války. Interní audit vznikl jako nástroj pro vnitřní kontrolu organizací, které byly již tak velké, že management nemohl mít pod kontrolou veškeré procesy a s nimi spojená rizika. Interní audit sloužil jako nástroj managementu („audit for management“) a prováděl audity na pokyn managementu.

Po sérii finančních skandálů v 80. letech 20. století, kdy se ve velké míře zkreslovaly finanční výsledky a manažerský reporting, došlo i k transformaci interního auditu. Byl to právě management, kdo zkresloval výsledky a obcházel vnitřní kontroly. Funkce interního auditu se transformovala a rozšířila o dohled nad celou organizací a to včetně managementu. Původní role interního auditu se však nikam nevytratila, jen se rozšířila.

Interní audit tak již nebyl pouze nástroj managementu, ale také nástroj vlastníka, pro dohled nad celou společností a to včetně managementu („audit of management“). Asi si lze těžko představit, že by interní audit mohl efektivně dohlížet i na činnost managementu pokud by mu byl funkčně podřízen.

Funkční podřízeností se myslí především: odvolávání/ přijímání ředitele interního auditu (CAE), schvalování bonusů CAE, schvalování plánu činností IA, schvalování rozpočtu IA.

Z toho důvodu, na počátku 90. let, byly definovány nové standardy interního auditu. Jedním ze základních pilířů těchto standardů je nezávislost a objektivita interního auditu. Interní audit je funkčně podřízen orgánům společnosti, které hají zájmy vlastníka (akcionářů) a dozorují práci managementu (rada nevýkonných ředitelů, dozorčí rada, výbor pro audit). V ideálním případě je pak interní audit funkčně podřízen přímo výboru pro audit. Interní audit se stal důležitým prvkem řádné správy, kdy poskytuje nezávislé ujištění o účinnosti řídicích a kontrolních procesů organizace jako celku.

helikoptera

Interní audit si lze představit jako helikoptéru, která létá nad celou organizací. Pokud vidí riziko, které by mohlo mít závažný dopad pro celou organizaci, tak sestoupí a rizikový proces přezkoumá. Výsledkem práce je ujištění o fungování procesu nebo doporučení pro jeho zlepšení.

 

 

 

 

 

 

Toto nezávislé ujištění slouží více stakoholderům. A to jak managementu, aby měl klidné spaní, že řídí společnost řádným způsobem a má rizika pod kontrolou, tak pro vlastníka, aby měl klidné spaní, že společnost je řádným způsobem řízena a rizika jsou pod kontrolou.

 

Vznik výboru pro audit

 

Pro vlastníka může být komplikované a složité dohlížet nad činností interního auditu (vlastníků je více, vlastník nemá dostatečné kompetence, vlastník nemá čas). Z toho důvodu si na tuto činnost platí odborníky – členy výboru pro audit.

managementvlastnici

Management a vlastníci nemusí mít vždy stejný zájem.

  • Vlastníci se snaží maximalizovat dlouhodobou hodnotu společnosti (chtějí společnost rozvíjet a mít z ní dlouhodobý užitek).
  • Management se snaží maximalizovat aktuální hodnotu společnosti (ví, že společnost nebude řídit napořád a snaží se maximalizovat

Role výboru pro audit

Výbor pro audit hraje významnou roli při vykonávání dohledu nad řádnou správou společnosti, systémem řízením rizik a mechanismů vnitřního řízení a kontroly. Výbor pro audit plní úlohu nezávislého dohledu a poskytuje poradenské služby managementu i ostatním orgánům společnosti. Výbor pro audit posiluje nezávislost interního auditu a zvyšuje důvěru v integritu kontrolních mechanismů.

vpa Výbor pro audit nenese odpovědnost za řízení organizace! Jeho role je dohled nad řádným řízením organizace, a především pak dohled nad činností interního auditu.

Účelem výboru pro audit je zvyšovat transparentnost a hodnotu organizace prostřednictvím systematického dohledu nad správou společnosti, systémem řízením rizik a mechanismů vnitřního řízení a kontroly. Výbor pro audit pomáhá managementu a orgánům společnosti poskytováním poradenství s ohledem na adekvátnost a účinnost:

  • Organizační struktury organizace.
  • Systému řízení rizik.
  • Stanovování hodnot organizace a etického chování zaměstnanců.
  • Systému vnitřního řízení a kontroly.
  • Činnosti interního a externího auditu.
  • Postupu pro sestavení účetní závěrky a reportingem.

Výbor pro audit reviduje jednotlivé výše uvedené oblasti a poskytuje managementu a orgánům společnosti nezávislé poradenství o přiměřenosti a účinnosti řízení a manažerských praktik. Toto poradenství může rovněž obsahovat návrhy a doporučení k posílení těchto opatření.