Center of Excellence - Good Governance

Zabýváme se aktuálními tématy

V Center of Excellence for Good Governance se dlouhodobě věnujeme především následujícím tématům: vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě, státní služba, Evropská unie, boj proti korupci a veřejné rozpočty. Poukazujeme na největší problémy a snažíme se podporovat diskuzi ohledně jejich řešení.

Co děláme v Center of Excellence for Good Governance?

Zodpovědnost za zlepšení kvality demokracie a právního státu v naší zemi je věcí každého občana. Center of Excellence for Good Governance je nezisková organizace a nezávislý, nestranický think-tank, jehož cílem je posílit kvalitu veřejné správy a legislativy v České republice. Prosazujeme zásady a zaměřujeme se na výzkum, vzdělávání a osvětu v oblasti osvědčených postupů při utváření a správě věcí veřejných v duchu demokraticko-právního státu. Chceme zvyšovat obecné i odborné povědomí o veřejné správě, demokraticko-právních hodnotách ve společnosti a aktivně vstupovat do jejich tvorby. Spolupracujeme s experty z praxe, kteří získali své odborné znalosti jak v České republice, tak v zahraničí. Vytváříme most mezi českou praxí a zkušenostmi z mezinárodních institucí, které upravujeme pro potřeby české veřejné správy.

Co je to koncept Good Governance?

Koncept Good Governance se objevil jako reakce na „špatné vládnutí“, které se vyznačuje vysokou mírou korupce, vlády bez odpovědnosti a nedostatku respektu k lidským právům. Problematika Good Governance znamená hledání optimálního systému vládnutí, který je efektivní a dlouhodobě vede k ekonomické prosperitě i sociální vyváženosti, jež je klíčová pro udržení důvěry a legitimity vlády v demokratických systémech. Za hlavní znaky dobré správy se označují zpravidla zákonnost, nestrannost, včasnost, předvídatelnost, přesvědčivost, přiměřenost, součinnost, odpovědnost, otevřenost a vstřícnost.

 

Témata, kterými se zabýváme

Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Kvalitní vnitřní řídící a kontrolní systém je základním předpokladem pro to, aby mohly jednotlivé subjekty veřejné správy fungovat podle zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Systém může fungovat pouze pokud jsou tato pravidla důsledně aplikovány ze strany politiků, úředníků a veřejnosti. V České republice bychom se měli snažit adoptovat co nejvíce mezinárodně uznávaných standardů a mezinárodně osvědčené postupy.

Publikace o kontrolním systému ve veřejné správě >

Veřejné rozpočty

Systém plánování veřejných příjmů a výdajů je významný pro možné naplnění kritérií hospodárné efektivní a účinné veřejné správy. Sledujeme témata související s transparentním rozdělování veřejných prostředků, tak s transparentností vlastnických struktur příjemců veřejné finanční podpory nebo dárců politicky angažovaným subjektům.

Publikace o veřejných rozpočtech >

Evropská unie

Česká republika je již několik let plnohodnotným členem Evropské unie. Centrum Excelence vnímá naši integraci jako jeden ze zásadních počinů od roku 1989. Tento unikátní projekt pomohl v dlouhodobém horizontu stabilizovat politickou situaci v Evropě. Již několikátá generace Evropanů žije v míru. Máme společný trh a volný pohyb. V každém demokratickém uskupení je prostor pro pozitivní změnu a pro zlepšení v efektivitě fungování.

Publikace o Evropské unii >

Boj proti korupci

Korupce je zneužívání postavení nebo funkce v politice, veřejné správě, hospodářství, k osobnímu prospěchu. Boj proti korupci je téma, které dlouhodobě rezonuje v naší společnosti. Vzhledem ke každodenní medializaci nových případů zneužívání veřejných prostředků, které není postižitelné, je občanská společnost do značné míry frustrovaná. Naším zájmem není poukazovat na jednotlivá pochybení ex-post. Prioritu vidíme v preventivních návrzích a řešeních, která by do budoucna zneužívání veřejných rozpočtů zamezila.

Publikace o boji proti korupci >

Naše projekty

Dotační parazit

Dotační parazit je otevřená aplikace nad otevřenými daty ohledně poskytovaných dotací a investičních pobídek, spravovanými státními úřady. Cílem projektu je zpřístupnit na jednom místě co nejkomplexnější data ohledně způsobu poskytování dotací státu v České republice V Dotačním parazitovi je možné vyhledávat dotace jak z pohledu jejich poskytovatelů tak i příjemců. Můžete vyhledávat společnosti, které jsou na jedné straně příjemci dotací a pobídek a na druhé straně darují finanční prostředky politických stranám. Stejně tak můžete posoudit, jaké dotační tituly v minulosti vypsaly jednotlivé dotační úřady, jak se měnil celkový objem alokace těchto dotačních titulů v letech, nebo kdo jsou jejich největší příjemci. Vlastníkem a provozovatelem aplikace je nezávislý think tank Centrum of Excellence for Good Governance, z.s.