Center of Excellence - Good Governance

Zabýváme se aktuálními tématy

V Center of Excellence for Good Governance se dlouhodobě věnujeme především následujícím tématům: vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě, státní služba, Evropská unie, boj proti korupci a veřejné rozpočty. Poukazujeme na největší problémy a snažíme se podporovat diskuzi ohledně jejich řešení.

Co děláme v Center of Excellence for Good Governance?

Zodpovědnost za zlepšení kvality demokracie a právního státu v naší zemi je věcí každého občana. Center of Excellence for Good Governance je nezisková organizace a nezávislý, nestranický think-tank, jehož cílem je posílit kvalitu veřejné správy a legislativy v České republice. Prosazujeme zásady a zaměřujeme se na výzkum, vzdělávání a osvětu v oblasti osvědčených postupů při utváření a správě věcí veřejných v duchu demokraticko-právního státu. Chceme zvyšovat obecné i odborné povědomí o veřejné správě, demokraticko-právních hodnotách ve společnosti a aktivně vstupovat do jejich tvorby. Spolupracujeme s experty z praxe, kteří získali své odborné znalosti jak v České republice, tak v zahraničí. Vytváříme most mezi českou praxí a zkušenostmi z mezinárodních institucí, které upravujeme pro potřeby české veřejné správy.

Odebírejte naše novinky

Pokaždé, když Centrum Excelence vydá novou studii, ji přednostně dostanete do své e-mailové schránky.

Co je to koncept Good Governance?

Koncept Good Governance se objevil jako reakce na „špatné vládnutí“, které se vyznačuje vysokou mírou korupce, vlády bez odpovědnosti a nedostatku respektu k lidským právům. Problematika Good Governance znamená hledání optimálního systému vládnutí, který je efektivní a dlouhodobě vede k ekonomické prosperitě i sociální vyváženosti, jež je klíčová pro udržení důvěry a legitimity vlády v demokratických systémech. Za hlavní znaky dobré správy se označují zpravidla zákonnost, nestrannost, včasnost, předvídatelnost, přesvědčivost, přiměřenost, součinnost, odpovědnost, otevřenost a vstřícnost.

 

Témata, kterými se zabýváme

Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

Kvalitní vnitřní řídící a kontrolní systém je základním předpokladem pro to, aby mohly jednotlivé subjekty veřejné správy fungovat podle zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Systém může fungovat pouze pokud jsou tato pravidla důsledně aplikovány ze strany politiků, úředníků a veřejnosti. V České republice bychom se měli snažit adoptovat co nejvíce mezinárodně uznávaných standardů a mezinárodně osvědčené postupy.

Publikace o kontrolním systému ve veřejné správě >

Veřejné rozpočty

Systém plánování veřejných příjmů a výdajů je významný pro možné naplnění kritérií hospodárné efektivní a účinné veřejné správy. Sledujeme témata související s transparentním rozdělování veřejných prostředků, tak s transparentností vlastnických struktur příjemců veřejné finanční podpory nebo dárců politicky angažovaným subjektům.

Publikace o veřejných rozpočtech >

Evropská unie

Česká republika je již několik let plnohodnotným členem Evropské unie. Centrum Excelence vnímá naši integraci jako jeden ze zásadních počinů od roku 1989. Tento unikátní projekt pomohl v dlouhodobém horizontu stabilizovat politickou situaci v Evropě. Již několikátá generace Evropanů žije v míru. Máme společný trh a volný pohyb. V každém demokratickém uskupení je prostor pro pozitivní změnu a pro zlepšení v efektivitě fungování.

Publikace o Evropské unii >

Boj proti korupci

Korupce je zneužívání postavení nebo funkce v politice, veřejné správě, hospodářství, k osobnímu prospěchu. Boj proti korupci je téma, které dlouhodobě rezonuje v naší společnosti. Vzhledem ke každodenní medializaci nových případů zneužívání veřejných prostředků, které není postižitelné, je občanská společnost do značné míry frustrovaná. Naším zájmem není poukazovat na jednotlivá pochybení ex-post. Prioritu vidíme v preventivních návrzích a řešeních, která by do budoucna zneužívání veřejných rozpočtů zamezila.

Publikace o boji proti korupci >

Naše projekty

Dotační parazit

Dotační parazit je otevřená aplikace nad otevřenými daty ohledně poskytovaných dotací a investičních pobídek, spravovanými státními úřady. Cílem projektu je zpřístupnit na jednom místě co nejkomplexnější data ohledně způsobu poskytování dotací státu v České republice V Dotačním parazitovi je možné vyhledávat dotace jak z pohledu jejich poskytovatelů tak i příjemců. Můžete vyhledávat společnosti, které jsou na jedné straně příjemci dotací a pobídek a na druhé straně darují finanční prostředky politických stranám. Stejně tak můžete posoudit, jaké dotační tituly v minulosti vypsaly jednotlivé dotační úřady, jak se měnil celkový objem alokace těchto dotačních titulů v letech, nebo kdo jsou jejich největší příjemci. Vlastníkem a provozovatelem aplikace je nezávislý think tank Centrum of Excellence for Good Governance, z.s.