Center of Excellence

Zabýváme se aktuálními tématy

V Center of Excellence for Good Governance se dlouhodobě věnujeme především následujícím tématům: vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě, státní služba, Evropská unie, boj proti korupci a veřejné rozpočty. Poukazujeme na největší problémy a snažíme se podporovat diskuzi ohledně jejich řešení.

Co děláme v Center of Excellence for Good Governance?

Zodpovědnost za zlepšení kvality demokracie a právního státu v naší zemi je věcí každého občana. Center of Excellence for Good Governance je nezisková organizace a nezávislý, nestranický think-tank, jehož cílem je posílit kvalitu veřejné správy a legislativy v České republice. Prosazujeme zásady a zaměřujeme se na výzkum, vzdělávání a osvětu v oblasti osvědčených postupů při utváření a správě věcí veřejných v duchu demokraticko-právního státu. Chceme zvyšovat obecné i odborné povědomí o veřejné správě, demokraticko-právních hodnotách ve společnosti a aktivně vstupovat do jejich tvorby. Spolupracujeme s experty z praxe, kteří získali své odborné znalosti jak v České republice, tak v zahraničí. Vytváříme most mezi českou praxí a zkušenostmi z mezinárodních institucí, které upravujeme pro potřeby české veřejné správy.

Odebírejte naše novinky

Pokaždé, když Centrum Excelence vydá novou studii, ji přednostně dostanete do své e-mailové schránky.

Co je to koncept Good Governance?

Koncept Good Governance se objevil jako reakce na „špatné vládnutí“, které se vyznačuje vysokou mírou korupce, vlády bez odpovědnosti a nedostatku respektu k lidským právům. Problematika Good Governance znamená hledání optimálního systému vládnutí, který je efektivní a dlouhodobě vede k ekonomické prosperitě i sociální vyváženosti, jež je klíčová pro udržení důvěry a legitimity vlády v demokratických systémech. Za hlavní znaky dobré správy se označují zpravidla zákonnost, nestrannost, včasnost, předvídatelnost, přesvědčivost, přiměřenost, součinnost, odpovědnost, otevřenost a vstřícnost.  

Témata, kterými se zabýváme