Kodex - Good Governance

Máme silné zásady

Za našimi závěry si stojíme. Objektivnost a nezávislost je naší devizou.

Základní zásady

Od interních auditorů se očekává, že budou dodržovat a uplatňovat následující základní zásady:

 

1. Integrita

Integrita interních auditorů vytváří důvěru, která je základním prvkem víry ve spolehlivost jejich úsudků.

 

2. Objektivita

Při shromažďování, hodnocení a předávání informací o prověřovaných činnostech a procesech, prokazují interní auditoři nejvyšší úroveň profesní objektivity. Interní auditoři vyváženým způsobem hodnotí všechny podstatné okolnosti a nenechají se při tvorbě svých úsudků ovlivňovat svými vlastními zájmy nebo zájmy jiných.

 

3. Důvěrnost

Interní auditoři respektují vlastnictví a hodnotu informací, které získávají při své činnosti a tyto informace neposkytují bez příslušného souhlasu, pokud neexistuje právní nebo profesní povinnost tak učinit.

 

4. Kompetentnost

Interní auditoři respektují vlastnictví a hodnotu informací, které získávají při své činnosti a tyto informace neposkytují bez příslušného souhlasu, pokud neexistuje právní nebo profesní povinnost tak učinit.

 

Pravidla jednání

Integrita

Interní auditoři:

 1. Budou vykonávat svoji práci čestně, s náležitou péčí a odpovědně.
 2. Budou dodržovat zákony a budou poskytovat informace, které jsou vyžadovány ze zákona nebo profesí interního auditu.
 3. Nebudou se vědomě zapojovat do jakýchkoli nezákonných aktivit nebo se zúčastňovat  činností, které by diskreditovaly profesi interního auditu nebo organizaci.
 4. Budou respektovat oprávněné zájmy organizace a její etické cíle a přispívat k jejich dosažení.

Objektivita

Interní auditoři:

 1. Nezúčastní se žádných činností nebo vztahů, které mohou narušovat nebo mohou být chápány jako narušení jejich objektivního úsudku. To se týká také činností a vztahů, které mohou být v konfliktu se zájmem organizace.
 2. Nepřijmou nic, co by mohlo narušit nebo by mohlo být chápáno jako narušení jejich profesionálního úsudku.
 3. Uvedou všechny významné skutečnosti, které jsou jim známy, a které, pokud by nebyly uvedeny, by mohly zkreslit zprávu o činnostech, které byly předmětem auditu.

Důvěrnost

Interní auditoři:

 1. Budou obezřetní při použití a ochraně informací, které získají v průběhu plnění svých povinností.
 2. Nepoužijí získané informace pro jakýkoli osobní prospěch a ani žádným jiným způsobem, který by byl v rozporu se zákonem nebo na újmu oprávněných zájmů organizace a jejích etických cílů.

Kompetentnost

Interní auditoři:

 1. Budou poskytovat pouze takové služby, pro které mají nezbytné vědomosti, dovednosti a zkušenosti.
 2. Budou všechny své služby provádět v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu.
 3. Budou soustavně zdokonalovat svou odbornost, kvalitu a účinnost jimi poskytovaných služeb.