O Good Governance - Good Governance

Good Governance

Problematika Good Governance znamená hledání optimálního systému vládnutí,který je efektivní a dlouhodobě vede k ekonomické prosperitě i sociální vyváženosti,jež je klíčová pro udržení důvěry a legitimity vlády v demokratických systémech.

Koncept Good Governance se objevil jako reakce na „špatné vládnutí“, které se vyznačuje vysokou mírou korupce, vlády bez odpovědnosti a nedostatku respektu k lidským právům.

Za hlavní znaky dobré správy se označují zpravidla zákonnost, nestrannost, včasnost, předvídatelnost, přesvědčivost, přiměřenost, součinnost, odpovědnost, otevřenost a vstřícnosti. Mezi základní prvky konceptu patří:

  • efektivní, nestranný a rychlý soudní proces
  • transparentní veřejné instituce
  • odpovědnost za rozhodování veřejných činitelů
  • převod zdrojů a rozhodování z centra na místní úroveň
  • smysluplná účast občanů při projednávání veřejných politik
  • univerzální ochrana lidských práv
  • nediskriminační zákony

Mezinárodní standardy

Podle našeho názoru je správné jednotlivé návrhy a koncepty postavit na kvalitních, ověřených a mezinárodně uznávaných základech. Proto vycházíme při tvorbě strategií a koncepcí z mezinárodních standardů, které podrobně rozpracovávají základní principy pro vnitřní kontrolní systém ve veřejné správě a jeho komponenty. V oblasti nastavování vnitřních řídících a kontrolních systémů můžete nejvíce relevantních informací nalézt u následujících mezinárodních institucí, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají.

COSO

GAO

Intosai

European commission