Digitalizací veřejných zakázek k modernizaci veřejné správy

Modernizace veřejné správy a především digitalizace veřejných zakázek může být jedním z hlavních nástrojů, jak posílit konkurenceschopnost Evropy.

Publikováno: 22.9.2013

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení Evropská unie Vnitřní řídící a kontrolní systém ve veřejné správě

K tomuto závěru došli ministři Vnitřního trhu a průmyslu v průběhu neformálního setkání na konferenci Evropské rady o konkurenceschopnosti EU.

Setkání předsedal litevský ministr Ekonomiky  Evaldas Gutas. Evropská komise byla reprezentována Vice-prezidentem a komisařem Průmyslu a podnikání Antoniem Tajanim a komisařem pro Vnitřní trh a služby Michelem Barnierem.

Ministři prodiskutovali během setkání „chytré nákupy“ (smart procurement), transparentnost a odpovědnost státně vlastněných podniků a vstřícnost veřejné správy vůči potřebám malých a středních podniků. Bylo rozhodnuto, že EU bude podporovat členské státy v přechodu na integrované („end-to-end“) elektronické zadávání veřejných zakázek a zajistí, aby tak k tomu docházelo hladce a koordinovaně.

Jak upozorňuje litevský ministr Ekonomiky Evaldas Gutas, „digitalizace veškerých procesů v zadávání veřejných zakázek může snížit cenu na minimum. End-to-end elektronické zadávání veřejných zakázek integruje všechny fáze zadávání od zveřejnění zadávací dokumentace až po platbu za převzaté dílo. End-to-end e-zadávání tedy především maximalizuje efektivnost vynakládání veřejných prostředků a stává se tím motorem nového ekonomického růstu“.

Během diskuzí o společnostech vlastněných státem (SOEs), byla zdůrazněna důležitost takových podniků pro ekonomiky a konkurenceschopnost členských států. Ministři se rozhodli podpořit členské státy ve sdílení zkušeností s reformami SOEs a to s ohledem na evaluaci výkonnosti SOEs. Dle Evaldase Gutase, potřebují mít občané a decision makeři přístup k datům o stavu SOEs. Transparentnost a odpovědnost SOEs je důležitá pro jejich efektivní hospodaření a maximalizaci přínosů pro celou společnost.

Dále bylo na konferenci zdůrazněno, že veřejná správa musí pohotově reagovat na potřeby malých a středních podniků. Členské státy by tedy měly minimalizovat byrokratické překážky pro získání licencí k podnikání. „Malé a střední podniky mají podstatný vliv na ekonomický rozvoj a tvorbu nových pracovních míst. Administrativní náročnost podnikání by měla být snížena tím, že bude při aplikaci byrokratických procesů uplatňován minimalistický přístup“, dodává Gutas. 

Na závěr konference bylo prodiskutováno téma žen v podnikání, neboť právě na ženy-podnikatelky je nahlíženo jako na něco, co má velký potenciál stát se motorem růstu. Ministři zdůraznili, že ženy narážejí na mnohem větší problémy, když chtějí začít podnikat. Členské státy proto musí přijmout opatření, která budou podporovat ženy v podnikání.

Výstupy z konference budou zpracovány předsednickou zemí a budou následně použity v doporučeních Evropské komise rozebírající opatření zvyšující konkurenceschopnost.

 

Originální článek v anglickém jazyce je možné si přečíst zde