Poziční dokument

Doporučení Good Governance k řešení problematiky memoranda o lithiu

Včetně základních údajů o statusu, vl. struktuře a skuečných majitelích společnosti European Metals Holdings Limited inkorporované na Britských Panenských ostrovech s odštěpným závodem téhož jména registrovaným v Austrálii.

Publikováno: 15.10.2017

Autor: Lukáš Wagenknecht

Téma: Články, komentáře a prohlášení

Klíčová slova: lithium, good governance

Doporučení

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo vydat v souvislosti s Memorandem o porozumění o zpracování a těžbě lithia ze dne 2. září 2017 společné prohlášení se společností European Metals Holding Limited z Britských Panenských ostrovů, jež by vyjasňovalo, že toto memorandum o porozumění bylo podepsáno s touto společností.

(2) Ministerstvo financí by mělo:
(a) vydat prohlášení, ať už samostatně či společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, že na memorandum o porozumění se nevztahuje Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic ze dne 30. září 1993;
(b) požádat Finanční analytický úřad, aby na základě pravomoci, jež mu přiznává § 29b, odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyzval společnost Geomet s r.o., aby jim nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy, sdělila, kdo je nebo byl jejím skutečným majitelem a uvedl údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti, včetně údajů o jím skutečně držené účasti nebo jiných důvodech, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.

(3) Ministerstvo životního prostředí by mělo, ať už samostatně či ve spolupráci s ministerstvem financí, aby v případě, že společnost Geomet s r.o. neidentifikuje či nedoloží svou vlastnickou a řídicí strukturu a své skutečné majitele ve výše uvedené lhůtě průkazným způsobem, zmrazit společnosti Geomet s r.o. hospodářské zdroje v souladu s nařízením (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu, jež spočívají v nehmotném penězi ocenitelném a hospodářsky využitelném přednostním k právu k těžbě lithiových nerostů a vyplývajícím z rozhodnutí o stanovení průzkumného území (průzkumná licence) ve prospěch společnosti Geomet s r.o. vydané podle § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a to po takovou dobu, dokud společnost Geomet s r.o. neidentifikuje a nedoloží svou vlasntickou a řídicí strukturu, jakož i totožnost svých skutečných majitelů podle předcházejícího bodu (2) (b).

(4) Ministerstvo zahraničí, případně Česká národní banka, by měly požádat vládu Austrálie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, nebo přímo jejich veřejné orgány pro dohled nad finančními trhy nacházejících se v jejich jurisdikcích v rámci existujících mechanismů přeshraniční spolupráce, aby zjistily z příslušných evidencí cenných papírů, kdo jsou jednotliví vlastníci elektronických depozitních certifikátů vydaných společností European Metals Holding Limited z Britských Panenských ostrovů, včetně vlastníků opcí a warrantů umožňujících nabývání těchto depozitních certifikátů, jež se obchodují na finančních trzích v těchto státech.

Důvody doporučení

Důvody pro doporučení (1): Memorandum o porozumění bylo podepsáno s australským odštěpným závodem bez právní subjektivity, European Metals Holding Limited (ARBN: 154 618 989), neaustralské společnosti se stejným názvem European Metals Holdings Limited inkorporované na Britských Panenských ostrovech (reg. č. 1655704). S odštěpným závodem, jenž je z věcí v právním smyslu, nikoli osobou v právním smyslu, nelze platně uzavřít jakékoli právní jednání, závazky uzavřené s takovým subjektem jsou závazky hlavního subjektu společnosti European Metals Holdings Limited.

Důvody pro doporučení (2) (a): Jednou z priorit prohlášení vlády ze dne 12. února 2014 je závazek neobchodovat se společnostmi s nejasným vlastníkem. Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje evidence skutečných majitelů právnických osob a vzhledem k závazkům České republiky v oblasti boje proti praní peněz vyplývající z práva Evropské unie, zejména pak nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu, je nutné, aby Finanční analytický úřad vyzval společnost Geomet s r.o., aby identifikovala a doložila svou vlastnickou a řídicí strukturu a své skutečné majitele, a to podle Příručky pro rozkrytí vlastnických struktur a skutečných majitelů vydané dne 19. září 2017 v rámci grantu Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF).

Důvody pro doporučení (2) (b): Od 1. ledna 2017 umožňuje § 29b, odst. 5 novelizovaného zákona zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kromě jiného, Finanční analytický úřad, aby požádal jakoukoli právnickou osobu, aby jí sdělila, kdo je nebo byl jejím skutečným majitelem a uvedla údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti, jakož i údaje o jím skutečně držené účasti nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele, a to v případě, že tyto údaje a dokladové dokumenty nelze ohledně dané společnosti získat z evidence skutečných majitelů právnických osob. Jelikož tato evidence nebyla dosud ustavena a vzhledem k tomu, že z veřejných zdrojů nelze získat relevantní údaje a právně závazné dokladové dokumenty o vlastnické struktuře a skutečných majitelích společnosti Geomet s r.o.

Důvody pro doporučení (3): Rozhodnutí o stanovení průzkumného území (průzkumná licence) vydané podle § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, Ministerstvem životního prostředí společnosti Geomet s r.o. představuje penězi ocenitelné a hospodářsky využitelné právo, jehož hodnota odpovídá celkové hodnotě skupiny společností Geomet s .r.o., European Metals (UK) Limited ze Spojeného království a European Metal Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů, včetně jejího australského odštěpného závodu, jelikož tato skupina společnosti podle své účetní závěrky sestavené k 30.6.2017 nevykonává jinou podstatnou činnost než činnost výše uvedenou. Hodnota uvedeného práva může být vyjádřena, například jako celková hodnota depozitních certifikátů a práv k nim vydaných společností European Metal Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů na australské a britské burze. Dokumentem dokládajícím obsah popsaného práva k nemajetkové hodnotě je výše zmíněné rozhodnutí MŽp. Dokument vymezuje penězi ocenitelné a hospodářsky využitelné právo vyplývající z průzkumné licence, a zahrnující rovněž přednostní právo k těžbě lithiových nerostů, představuje hospodářský zdroj ve smyslu čl. 1, odst. 1 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu. Takový hospodářský zdroj musí orgány České republiky zmrazit, například dočasným podmíněným pozastavením účinnosti vydané průzkumné licence vydané společnosti Geomet s r.o., není-li možné hodnověrně prokázat, že z daného hospodářského zdroje nebenefituje osoba, jež se nachází na seznamech vydaných podle uvedeného nařízení č. 2580/2001 Sb.

Důvody pro doporučení (4): Ustanovení českého právního řádu zakazuje jednání, jež by mohla naplňovat skutkovou podstatu některých korupčních trestných činů. Obdobně australský i britský právní řád zakazují jednání naplňující skutkovou podstatu trestných činů uplácení – z hlediska australského a britského práva – zahraničních veřejných činitelů, včetně těch českých. Vzhledem k tomu, že podle údajů skupiny European Metal Holdings Limited měla tato skupina 7 % českých akcionářů, resp. vlastníků depozitních certifikátů vydaných společností European Metal Holdings Limited z Britských Panenských základajících práva k účasti na společnosti ve výši odpovídající 7 %-nímu podílu na této společnosti, je nutné ověřit, zda některým z těchto českých akcionářů není osoba, jež se podílela na přípravě či podepsání memoranda o porozumění. V takovém případě by mohlo vzniknout důvodné podezření z možného naplnění některé skutkové podstaty trestného činu podle české či podle australského či britského právního řádu.

 

Základní údaje o skupině European Metal Holdings Limited:

Status (podle výpisu z australského rejstříku): v Austrálii registrovaný odštěpný závod (ARBN: 154 618 989) s omezenou právní subjektivitou patřící neaustralské společnosti se stejným názvem European Metals Holdings Limited inkorporované na Britských Panenských ostrovech (reg. č. 1655704).

Vlastnická struktura (podle údajů z českého, britského a australského rejstříku, stanov společnosti z Britských Panenských ostrovů a prospektu vydaného pro australskou burzu):
– Společnost Geomet s r.o. zapsaná v ČR, jež má průzkumnou licenci a přednostní právo k těžbě, je 100 % vlastněna britskou společností European Metals (UK) Limited (podíl i vlastník ověřen na základě výpisu z českého obchodního rejstříku)
– Společnost European Metals (UK) Limited, zapsaná ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, je 100 % vlastněna v Austrálii registrovaným odštěpným závodem European Metal Holdings Limited (ARBN: 154 618 989);
– European Metal Holdings Limited registrovaná v Austrálii (ARBN: 154 618 989) je odštěpným závodem (s omezenou právní subjektivitou) neaustralské společnosti European Metals Holdings Limited inkorporované na Britských Panenských ostrovech;
– European Metals Holdings Limited inkorporovaná na Britských Panenských ostrovech (reg. č. 1655704): tato společnost vydala depozitní certifikáty představující práva k části svých akcií (podrobněji níže bod. Veřejná obchodovatelnost a Skuteční majitelé)– tyto depozitní certifikáty označené společností za vysoce rizikové se obchodují na burze v Austrálii a Velké Británii.

Veřejná obchodovatelnost (podle údajů z webové stránky skupiny EMH):
43,88 % podílu na společnosti European Metals Holdings Limited inkorporované na Britských Panenských ostrovech obchodováno na burzách v Austrálii a Británii ve formě depozitních certifikátu;
56,12 % podílu na společnosti European Metals Holdings Limited inkorporované na Britských Panenských ostrovech drženo privátně mimo australskou burzu.
Pozn.: Podle prospektu společnosti vydaného pro australskou burzu ze dne 8. října 2014 společnost nepodléhá povinnostem notifikace významných akcionářů podle australských zákonů, neboť se jedná o společnost inkorporovanou na Britských Panenských ostrovech.

Skuteční majitelé (podle údajů z webové stránky skupiny EMH a stanov mateřské společnost z Britských Panenských ostrovů):
– manažeři skupiny EMH (identifikováni z údajů společnosti, avšak nedoloženi);
– podíl ve výši 43,88 % držený přes australskou/britskou burzu – identifikováni avšak nedoloženi investiční zprostředkovatelé, jež zástupují skutečné majitele; jiní skuteční majitelé než manažeři skupiny EMH neidentifikováni, ani nedoloženi;
– podíl ve výši 56,12 % držený mimo australskou/britskou burzu: neidentfikováni a nedoloženi; seznam akcionářů společnosti European Metals Holdings Limited inkorporované na Britských Panenských ostrovech je neověřitelný, neboť je neveřejný a vede ho pro společnost offshorový registrační agent Rawlinson & Hunter, který může kdykoli změnit informace o akcionářích.
Údaje za úč. období 30/06/2016-30/06/2017 z konsolidované účetní závěrky skupiny EMH publikované dne 29. září 2017, zahrnující společnosti Geomet s r.o. z ČR, European Metal (Limited) z Velké Británie, odštěpný závod European Metals Holdings Limited z Austrálie a společnost European Metals Holdings Limited inkorporovanou na Britských Panenských ostrovech).

Počet zaměstnanců skupiny EMH: nezjištěno – skupina neuvádí, že by měla jakékoli zaměstnance v ČR, Austrálii, Británii či na Panenských ostrovech, s výjimkou čtyř osob ve statutárních orgánech subjektů v rámci skupiny EMH, tj. pana Davide Reevese, pan Keitha Coughlana, pana Kirana Morzariu a pana Richarda Pavlíka.

Obrat skupiny EMH (v australských dolarech): 186 927 (12 622 (příjmy z úroků) + 174 305 (jiné příjmy))
Zisk/Ztráta (v australských dolarech): – 4 145 872 (ztráta).

Daň ze zisku právnických osob (DPPO) skupiny EMH : 0 (skupina je ve ztrátě).
Pozn.: Jelikož společnost Geomet s r.o. nezaložila k 15/10/2017 do sbírky listin své účetní závěrky za roky 2014, 2015 a 2016 není možné ověřit údaje o hospodaření této české spoelčnosti, jež je součástí výše uvedené skupiny EMH Limited.