Analýza

Analýza dárců prezidenstkých kandidátů pro volby 2018

V rámci analýzy jsme se zaměřili na ověření transparentnosti vlastnické struktury právnických osob, které poskytnuly finanční dar prezidentským kandidátům ve volbě v lednu 2018.

Publikováno: 10.1.2018

Autor: Jaroslav Vlk

Téma: Boj proti korupci Studie, pozice, komentáře

 •  

  Řešení problematiky anonymity dárců ve volebních kampaních je podstatným faktorem pro minimalizaci rizika střetu zájmů při uplatňování politického vlivu volených kandidátů ve vztahu k hospodářským a ekonomickým zájmům jejich sponzorů.

  ÚVOD

  Obecně lze identifikovat nejméně čtyři důvody anonymizace skutečných (konečných) vlastníků právnických osob, které poskytují v průběhu volební kampaně dary jednotlivým kandidátům:

  • skryté financování politicky angažovaných osob z veřejných zdrojů,
  • zajištění budoucích ekonomických nebo jiných výhod skutečných vlastníků právnických osob, které poskytly dar politicky exponované osobě,
  • financování ze strany zahraničních zájmových skupin, jehož účelem může být účelové zakrytí skutečného sponzora,
  • financování ze strany zahraničních zájmových skupin, které by mohly mít zájem na ovlivnění politického dění v České republice.

  V rámci analýzy jsme se zaměřili na ověření transparentnosti vlastnické struktury právnických osob, které poskytnuly finanční dar prezidentským kandidátům ve volbě v lednu 2018.
  Analyzovaná data vycházejí z veřejně prezentovaných informací na transparentních účtech a webových stránkách jednotlivých kandidátů a dat obsažených v aplikaci dotacni-parazit.cz.
  Mimo výše uvedené zdroje je součástí analýzy hodnocení z pohledu možných ekonomických a hospodářských vazeb v kontextu potenciálního střetu zájmu.

  Mezi hodnocenými subjekty jsou všichni prezidentští kandidáti, jmenovitě (v abecedním pořadí):

  • Jiří Drahoš,
  • Pavel Fischer,
  • Petr Hannig,
  • Marek Hilšer,
  • Michal Horáček,
  • Jiří Hynek,
  • Vratislav Kulhánek,
  • Mirek Topolánek,
  • Miloš Zeman.

  Analýza byla činěna k datu 9. ledna 2018 (12.00 hod). Závěry předpokládají aktuálnosti údajů na účtech jednotlivých prezidentských kandidátů. Výsledky analýzy nejsou vzhledem k odlišnosti právní úpravy vlastnictví právnických osob a zveřejňování informací o těchto osobách přenositelné na jiné země.

  SHRNUTÍ A CELKOVÉ ZÁVĚRY

  V průběhu ověřování byly zjištěny následující systémové nedostatky:

  Z celkového počtu 96 darujících subjektů, kdy poskytovatelem finančního daru nebo nepeněžitého plnění byla právnická osoba, bylo identifikováno celkem 26 dárců (právnických osob), jejichž vlastnická struktura byla zcela anonymní, nejistá (neposkytovala dostatečné ujištění o skutečné ovládající fyzické osobě) nebo se jednalo o zahraniční právnickou osobu. V procentním vyjádření tak nenaplnilo požadavek na transparentnost 27 % darujících právnických osob. V tomto kontextu je nezbytné zmínit, že nebyly posuzovány fyzické osoby.

  Ve finančním objemu byly ze strany právnických osob poskytnuty ověřovaným kandidátům finanční dary nebo nepeněžité plnění ve výši 29.727.027,- Kč. Z toho 12.038.447,- Kč bylo poskytnuto společnostmi s anonymní a nejasnou vlastnickou strukturou nebo vlastnickou strukturou končící mimo Českou republiku. V procentním vyjádření tak nebyl naplněn požadavek na transparentnost ve výši 40,5 %.

  Z výše uvedených hodnot, které jsme ověřili, lze stanovit jednoznačný závěr. Významná část (40,5 %) finančních prostředků poskytnutých právnickými osobami v prezidentských volbách 2018 nenaplňuje požadavek transparentnosti.

  Z celkového počtu devíti prezidentských kandidátů obdrželo finanční příspěvek od právnické osoby s anonymním, nejasným nebo zahraničním dárcem celkem 7 kandidátů.

  Z pohledu finančního objemu přijatých finančních darů a nepeněžitého plnění od anonymních, nejistých nebo zahraničních dárců byla nejvyšší částka přes 5 mil Kč poskytnuta Miloši Zemanovi. Druhým v pořadí byl Jiří Drahoš s částkou 4,99 mil. Kč. Na třetím místě se umístil Pavel Fischer s částkou necelých 1,5 mil Kč. Čtvrtý v pořadí s částkou necelých 250 tisíc Kč byl Michal Horáček, následovaný Mirkem Topolánkem s přijatými dary v hodnotě 200 tisíc Kč. Ostatní kandidáti se pohybovali v řádek tisíců nebo nízkých desítek tisíc korun. Jiří Hynek a Petr Hannig nedostali žádný dar od právnické osoby s anonymní, nejasnou nebo zahraniční vlastnickou strukturou.

  U šesti z devíti kandidátů poskytnuly finanční dar také společnosti, které byly v minulosti podpořeny ve formě veřejné podpory (dotace nebo investiční pobídky) ze státního rozpočtu nebo ze souhrnného rozpočtu EU.

  RIZIKOVÉ FAKTORY

  ·                Současná legislativa a uplatňovaná praxe zcela ignoruje riziko financování prezidentských kandidátů ze strany zahraničních subjektů. Dochází tak k riziku ovlivnění voleb zahraničními zájmovými skupinami. Stejně tak není ošetřeno riziko skrytí konečného vlastníka darující právnické osoby.

  ·                Současná legislativa a uplatňovaná praxe zcela ignoruje riziko financování prezidentských kandidátů ze strany anonymně vlastněných právnických osob. Dochází tak k možnosti naplnění rizika hospodářského a politického střetu zájmu.

  ·                Současná legislativa neumožňuje zjištění údajů o vlastnické struktuře a/nebo skutečných majitelích dárců, jež jsou právnickými osobami. Stejně tak nejsou k dispozici relevantní doklady o vlastnické struktuře či skutečných majitelích. Kandidáti financovaní vlastnicky netransparentními dárci jsou tak zvýhodněni oproti kandidátům financovaným vlastnicky transparentními dárci, neboť prvně uvedení mohou skrýt původ finančních prostředků vynaložených na kampaň.

  ·                Možnost financování kampaní kandidátů prostřednictvím dárců s netransparentní vlastnickou strukturou nebo skutečnými majiteli vytváří riziko financování volebních kampaní z prostředků pocházejících z trestné činnosti nebo od subjektů, na něž jsou uvaleny mezinárodní ekonomické sankce a jejichž aktiva by měla být zmrazena.

  DOPORUČENÍ

  ·                Legislativně zakázat možnost financování volebních kampaní ze strany zahraničního subjektu (jak fyzické tak právnické osoby) a českého subjektu vlastněného či ovládaného ze zahraničí.

  ·                Legislativně zakázat možnost financování volebních kampaní ze strany právnických osob s nejasnou nebo anonymní vlastnickou strukturou a skutečnými majiteli.

  ·                Vymezit v legislativní úpravě povinnost zveřejňovat informace o vlastnické struktuře a skutečných majitelích (konečných vlastnících) dárců právnických osob v reálném čase.

   

  Podrobnější přehled darujících právnických osob a klasifikaci jejich vlastnické struktury můžete nalézt v aplikaci

  www.dotacni-parazit.cz